Civil Engineering

Head of Department

Dr. Pradeep Kumar Gautam
Ph.D(NIT Jaipur )

E-mail:
hod.civil@nitm.ac.in