Computer Science And Engineering

Head of Department

Dr. Surmila Thokchom
Ph.D(NIT Meghalaya)

E-mail:
hod.cse@nitm.ac.in

BTech

B.Tech Final Year

BABITDOR KAYANG KHONGLAH B18CS001 babitdorbryan14@gmail.com
WANTEILANG MANBHA KHYRIEM B18CS002 1teilangkhyriem@gmail.com
AVANT GARD NONGPLUH B18CS003 avantgardnongpluh@gmail.com
DIAM KUPAR TARIANG B18CS004 diamkupar05@gmail.com
DAMONMI SUNGOH B18CS005 damonmisungoh@gmail.com
MEBATSKHEM SAHSHONG B18CS006 mebatskhem@gmail.com
SUSHMITA PAUL B18CS007 spaul.shg@gmail.com
YOKNYEI KONYAK B18CS008 Yoknyei@gmail.com
SUDHA KUMARI B18CS009 sravzyasudha512000@gmail.com
SHANBORLANG SUJA B18CS010 shanborsuja@gmail.com
DAPHIE S DECRUSE B18CS011 daphiedecruse@gmail.com
AKHILESH KUMAR B18CS012 akhil9694400@gmail.com
YASH AGARWAL B18CS013 yagarwal409@gmail.com
GHANNESH PERICHERLA B18CS014 PERICHERLA.GHANNESH8@GMAIL.COM
VAIBHAV KUMAR RATNESH B18CS015 vaibhavkumar8800@gmail.com
NAMBHAH DIMI KHONGLAH B18CS016 nambhahkhonglah@gmail.com
AKASH GUSAIN B18CS032 aakashgusain11@gmail.com
RAJEEV RANJAN CHAURASIA B18CS017 ranjanrajeev9845@gmail.com
NORBERT ESEKIEL SUNN B18CS018 norbertliverpool@gmail.com
DESIREE BANROI JYRWA B18CS019 des.jyrwa@gmail.com
VILLASH B18CS020 VILLASHKRISHNIA@GMAIL.COM
VISHWAS KUMAR B18CS033 vishwas.kvs1998@gmail.com
TUSHAR SINGH B18CS021 tushar.resonance@gmail.com
GOLI SURENDHAR REDDY B18CS022 surendherreddy2017@gmail.com
CHINTAPALLI GANESH KUMAR B18CS023 ganeshkumarc2000@yahoo.com
SIVA RAJESH PALETI B18CS024 sivarajeshpaleti@gmail.com
DURGA SARATH CHANDRA KIRLA B18CS025 KIRLASARATH@GMAIL.COM
ASHISH DEEPANKAR B18CS026 ashishdeepankar77@gmail.com
SURAJ KUMAR B18CS027 surajkumar65148@gmail.com
SRIKAKULAPU SAMUEL RAJ B18CS028 raj.sam656565@gmail.com
ANIL KUMAR B18CS029 anilkumarchanchal143@GMAIL.COM
RAMNETI DEEPTHI B18CS030 deepth2126@gmail.com
SHIVAM CHOUDHARY B18CS031 shivamchoudhary11124@gmail.com